Information och kommunikation (lektion den 15 september 2016)

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information. Förmåga att […]

Lektion i informationssökning 2014-03-25 (SveSve03)

Uppgiften är att skriva en litteraturanalys utifrån en egen vald roman. Jag kommer att utgå från ett par exempel, men ni kan använda er av tankarna och sökvägarna även inom andra områden. Vi berör även hur man bör tänka källkritiskt kring den information man hittar. Alex (endast för direkt författarrelaterad information) Ett bra ställe att […]