Lektionsplanering (GYAR, Teknik)

Detta är en grov lektionsplanering och kommer att uppdateras fortlöpande:

 

Förberedelsemoment inför Gymnasiearbetet

Tidsdisposition

 • Pass 1-6 = 6 timmar
 • Pass 7 = 3 timmar
 • Pass 8 = 2-4 timmar
 • Pass 9-10 = 2 timmar

Summa 15 timmar

Pass 1

Vecka 6

 • Vad är gymnasiearbetet? Varför skall eleven skriva ett gymnasiearbete? Genomgång av Skolverkets tankar om Gymnasiearbetet
 • Genomgång av Målen för gymnasiearbetet: Fokus på möjligheter och begränsningar.
 • Genomgång av information på Fronter.
 • Tidsplanering – arbetsprocess och slutprodukt.
 • Vi går snabbt igenom rapportmallen för att ni skall bekanta er med den.
 • Enskilt eller i grupp?

Pass 2

Vecka 8

 • Kursmål kopplade till teknikprogrammets kärnämnen
 • Lämpliga områden att göra arbete inom samt metoder kopplade till dessa
 • Gå genom några exempel på gymnasiearbeten och Teknikprogrammets egna förslag.

Pass 3

Vecka 9

 • Arbetsprocess: Val av kunskapsområde samt avgränsningar, syfte, problemformulering, undersökningsansats (metod), resultat, analys, slutsatser, reflektioner samt källhantering.
 • Sammanfattning på engelska
 • Slutprodukt: Rapport + opponering + att respondera
 • Bedömning

Pass 4

Vecka 10

 • Fokus på Vetenskaplighet och Språkbruk. Varför är vetenskaplighet viktigt i ett gymnasiearbete? Vilka knep kan jag använda mig av för att ge arbetet en mer akademisk prägel? Vilka språkregler gäller?

Pass 5

Vecka 11

 • Fokus på databaser och andra källor. Detta behövs för att hitta material inför ditt ämnesval för gymnasiearbetet.

Pass 6

Vecka 12

 • Mini-undersökning: Litteraturstudie. Material och metod: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Göteborgs-Posten. Kvalitativ granskning: Vad kännetecknar något? Hur är något? Kvantitativ granskning: I vilken utsträckning förekommer något? Uppgift: Formulera ett syfte och en problemformulering – välj en kvantitativ eller kvalitativ metod. Gör undersökningen. Var redo att redovisa inför klassen (stickprovs-redovisning).

Pass 7

Halvdagspass i april på 3 timmar

 • Temadag: I grupper ta fram minst 3 olika förslag på gymnasiearbete med syfte, problemformulering samt metod.
  • Kan ändras om till enskilt arbete som skall göras under viss period. Mediateket är tillgänglig för råd och stöd vid lektionstiden på måndagar i vecka 15-17 och kan eventuellt starta lektionen med att ge möjlighet att alla får ställa frågor om processen.
 • Preliminärt slutdatum: Torsdagen den 26 april
  • Till denna dag skall ämnesval för ditt gymnasiearbete lämnas in, tillsammans med en preliminär tidsplan och frågeställning. Detta görs på särskild blankett. Det skall vara tydligt kopplat till målen.

Pass 8

Vecka 19

 • Fokus: Intervjustudie. Vi diskuterar vad man bör tänka på kring en intervjustudie. Ta med egna kunskaper från tidigare utbildning.
 • Därutöver går vi igenom vilket nästa steg är för gymnasiearbetet. Behöver ni exempelvis börja samla in material redan under sommaren? Vilka datum gäller det att tänka på? Finns det tveksamheter kring vissa ämnesval och vad gäller då för att välja om?

Pass 8

maj

 • Åhörare vid opponering i åk 3 – Anna Johansson (lärare i år 3) är ansvarig och meddelar oss tiderna i mars. Minst en men gärna två opponeringar behöver du vara med på. Ni rapporterar er närvaro till Peter Rydén. Det är viktigt att ni kommer förberedda genom att exempelvis ha läst gymnasiearbetet i förväg. I mån av tid kan det finnas möjlighet för er som åhörare att ställa frågor, om dessa inte redan hanterats under oppositionen.

Pass 9

september med Peter från Mediateket

 • Informationssökning – en bra grund för att nå fram till ett bättre gymnasiearbete
 • Tips på flera bra källor och databaser att hämta material från
 • Kort inblick i ett källkritiskt synsätt
 • Presentationen finns på Prezi.

Pass 10

november-december med Peter från Mediateket

 • Rapportskrivning – vad skall ingå i det skriftliga arbetet?
 • Vi går igenom rapportmallen mer djupare än förra gången.
 • Vad innebär rapportens olika delar?
 • Hur många källor behöver jag ha med?

Tidsplaneringen är grundad i Martin Schmauchs planering för samma moment, dock anpassad för Teknikprogrammet.