Målen för gymnasiearbetet (Teknikprogrammet)

I målen för gymnasiearbetet anges för teknikprogrammet:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för teknikprogrammet. Dessa är: teknik, teknisk utveckling, teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling samt fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Teknikprogrammet förbereder främst för högskolestudier inom det tekniska området. Det är ett brett område som representeras av programmets fem inriktningar. Därför är en skriftlig rapport eller, beroende på arbetets innehåll, en redovisning med relevanta verktyg och medier lämpliga redovisningsformer. Här finns en tydlig koppling till arbetets innehåll, och det är alltså innehållet som styr redovisningsformen. En elev som studerar med inriktning teknikvetenskap, som förbereder för till exempel civilingenjörsutbildningar, kan redovisa sitt arbete i form av en skriftlig rapport i likhet med naturvetenskapsprogrammet, för att vara förberedd för dessa utbildningar. Även om eleven redovisar sitt arbete med relevanta verktyg och medier ska hon eller han komplettera redovisningen med en kortare skriftlig redogörelse eftersom betoningen ska ligga på att teknikprogrammet är högskoleförberedande. I den kortare skriftliga redogörelsen ska frågeställning, relevanta kunskaper om det valda området, belysning av frågeställningen utifrån olika perspektiv samt värdering och slutsatser om resultatet finnas med. Dessutom ska eleven använda ett tekniskt språk, och matematiken kan vara ett språk och ett redskap.

Som ett stöd i bedömningen av om eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området kan nedanstående punkter användas. Punkterna är uppdelade i tre underrubriker – Fakta och förståelse, Färdigheter samt Värderingsförmåga och förhållningssätt – för att markera en bred kunskapssyn.

Fakta och förståelse

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade frågeställningen
 • kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt
 • kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

Färdigheter

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • färdigheter i att avgränsa sin frågeställning,
 • färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning,
 • färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag,
 • färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport eller en kortare redogörelse som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur,
 • färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen, samt
 • färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat språk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet,
 • förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor,
 • förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv,
 • förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt
 • förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.

Texten är hämtad från https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.207269!/Introduktionstext%20gymnasiearbetet%20h%C3%B6gskolef%C3%B6rberedande.pdf (Läst 2018-02-02)